Concello de Ribadeo


Compartir:

Espazos Naturais


O territorio ribadense posúe hábitats naturais de notable diversidade. Entre os espazos que sobresaen por esta riqueza destaca o da propia ría, incluída en Rede Natura 2000 como LIC xunto co río Eo; declarada ZEPA desde 1989; e Zona Húmida de Importancia Internacional inscrita no convenio Ramsar desde 1994. A todo isto hai que sumarlle o seu recoñecemento como refuxio nacional de caza desde 1983.

A ría de Ribadeo constitúe un lugar de grande importancia como área de paso ou refuxio invernal de numerosas especies anátidas e limícolas (corvo mariño real, garzota, garza real, pato asubión, certeta real, alavanco real, pato rabilongo, galiñola negra…), mentres que as súas augas posúen importantes poboacións de salmón, lamprea, reo, cangrexo de río ou mexillón de río.

En canto á vexetación, especies de repoboación como o eucalipto ou o piñeiro marítimo ocupan amplas áreas no interior do territorio, onde foron substituíndo progresivamente a outras especies autóctonas. Xa no litoral, atopamos diversidade de hábitats costeiros (estuarios, chans lamacentos intermareais, cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas…) e abundante vexetación halófila (pasteiros salinos atlánticos, pasteiros salinos mediterráneos, matogueiras halófilas termoatlánticas e mediterráneas…). As superficies rochosas están cubertas fundamentalmente por uceiras e matogueiras propias de zonas temperadas e flora común da costa atlántica.

Aquí puedes conocer mejor los espacios naturales ribadenses:
Vexetación de Punta Corba

Vexetación de Punta Corba

A Casa da Ría, no Monte de Santa Cruz, alberga a aula de interpretación da natureza

A Casa da Ría, no Monte de Santa Cruz, alberga a aula de interpretación da natureza
© 2008 Concello de Ribadeo