Concello de Ribadeo


Compartir:

Xunta de Goberno


A Xunta de Goberno Local está formada polo conxunto dos/as concelleiros/as designados polo alcalde, presididos por este e asistidos pola Secretaría Xeral da Corporación. O pleno do Concello do 15 de xuño de 2019 acordou delegar neste órgano as seguintes atribucións: Así mesmo o pleno do 15 de xuño acordou delegar tamén na Xunta de Goberno Local as seguintes competencias do pleno:

Composición

A Xunta de Goberno Local, baixo a presidencia do alcalde, Fernando Suárez Barcia, está composta por concelleiros/as dos grupos políticos con maior representación nas eleccións do 26 de maio de 2019:

Réxime de sesións

Este órgano celebra as súas sesións ordinarias o primeiro e terceiro martes de cada mes.

No caso de que estas datas coincidan cun día festivo, ou se non se puidese levar a cabo a sesión por unha causa xustificada, esta convocaríase para o seguinte día hábil.

O horario das sesións, para todo o ano, quedou fixado para as 20:00 horas.© 2008 Concello de Ribadeo